Nacionalne institucije za ljudska prava na Zapadnom Balkanu

 

Mreža odbora za ljudska prava i ravnopravnost polova na Zapadnom Balkanu (HUGEN) osnovana je kao neformalna parlamentarna mreža, na dobrovoljnoj osnovama i principima, u oktobru 2019. godine. HUGEN je osnovan sa ciljem da unapredi postojeće i razvije nove mehanizme za regionalnu parlamentarnu saradnju u oblasti ljudskih prava i rodnih pitanja u regionu Zapadnog Balkana kao i da pomogne u razvijanju snažnijeg parlamentarnog nadzora nad ljudskim pravima i rodnim zakonima i politikama.

Mrežu HUGEN čini osam parlamenata iz regiona Zapadnog Balkana. Trenutno 15 odbora za ljudska prava i ravnopravnost polova učestvuje u radu mreže. Učešće odbora, članova parlamenata i stručnih saradnika parlamenata u radu Mreže je na dobrovoljnoj i inkluzivnoj osnovi i u skladu sa priznatom regionalnom praksom. Mreža HUGEN nema pravni subjektivitet, niti međunarodno pravni subjektivitet – HUGEN nije međunarodna organizacija.

8

Parlamenata

6

Institucija

307

Preporuka

 

Rad nacionalnih institucija za zaštitu ljudska prava (NHRI) je veoma važan za zaštitu i unapređenje ljudskih prava. NHRI su važne komponente efikasnog sistema zaštite ljudskih prava. Može se reći da NHRI predstavljaju značajnog i vrednog partnera parlamentima u pružanju podrške njihovom radu i unapređenju njihovih nadzornih kapaciteta.

Ovaj online alat kreiran je sa ciljem mapiranja i praćenja generalnih preporuka datih od strane NHRI iz regiona Zapadnog Balkana. Ukupno 16 različitih NHRI, koje su osnovane sa ciljem zaštite i unapređenja ljudskih prava, su prikazane u okviru ovog alata. Uzmajući u obzir da NHRI su u obavezi da izveštavaju paralmente o svom radu na godišnjem nivou, ti izveštaji služe kao osnovna komponenta za izdvajanje relevantnih podataka i informacija.

Alat mapira i prati generalne preporuke date od strane zaštitnika građana (ombdusmana), tela za zaštitu jednakost kao i nezavisnih institucija koje su nadležne za zaštitu i unapređenje slobododnog pristupa informacijama i zaštitu ličnih podataka. Alat je preveden i dostupan je na 4 jezika- engleski, albanski, BCMS (bosanski- hrvatski- crnogorski- srpski), i makedonski.