Повереникот за заштита на еднаквоста е независен, самостоен и специјализиран државен орган формиран врз основ на Законот за забрана на дискриминацијата од 2009 година.
Show more less