Institucionet kombëtare të të drejtave të njeriut në Ballkanin Perëndimor

 

Rrjeti i Komiteteve të të Drejtave të Njeriut dhe Barazisë Gjinore në Ballkanin Perëndimor (HUGEN) u krijua si një rrjet parlamentar joformal, mbi baza dhe parime vullnetare, në Tetor të 2019 HUGEN u krijua me qëllim të forcimit të mekanizmave ekzistues dhe zhvillimit të bashkëpunimi parlamentar rajonal për të drejtat e njeriut dhe çështjet gjinore në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe për zhvillimin e një mbikëqyrjeje më të fuqishme parlamentare mbi të drejtat e njeriut dhe ligjet e politikat gjinore.
 
Rrjeti HUGEN përbëhet nga tetë parlamente pjesëmarrës nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Aktualisht, 15 komitete për të drejtat e njeriut dhe barazinë gjinore po marrin pjesë në punën e Rrjetit. Pjesëmarrja e komiteteve, anëtarëve të parlamentit dhe stafit parlamentar në Rrjetin është mbi baza vullnetare dhe gjithëpërfshirëse dhe në përputhje me praktikat e vendosura rajonale. Rrjeti HUGEN nuk mban asnjë subjektivitet ligjor as nuk mban subjektivitetin juridik ndërkombëtar- HUGEN nuk është një organizatë ndërkombëtare.

8

Parliaments

6

Institutions

73

Recommendations

Puna e institucioneve kombëtare të të drejtave të njeriut (IKDNJ) është shumë e rëndësishme për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut. IKDNJ janë përbërës thelbësorë të një sistemi efektiv të mbrojtjes së të drejtave të njeriut. IKDNJ-të përfaqësojnë një partner shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm për parlamentet në mbështetjen e punës së tyre dhe në rritjen e aftësive të tyre mbikëqyrëse.

Ky mjet në internet është krijuar në mënyrë që të hartëzojë dhe monitorojë rekomandimet e përgjithshme të bëra nga IKDNJ nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Ky pjet paraqet gjithsej 16 IKDNJ të ndryshme të krijuara për të mbrojtur dhe promovuar të drejtat e njeriut. Duke pasur parasysh që IKDNJ-ve u kërkohet në përgjithësi të raportojnë për punën e tyre parlamenteve mbi baza vjetore, ato raporte shërbejnë si një komponent thelbësor për nxjerrjen e të dhënave dhe informacioneve përkatëse.

Mjeti hartëzon dhe monitoron rekomandimet e bëra nga Avokati i Popullit, organet e barazisë dhe institucionet e pavarura që kanë kompetencë për të mbrojtur dhe promovuar qasje të lirë në informacion dhe mbrojtje të të dhënave. Mjeti është i përkthyer dhe i disponueshëm në 4 gjuhë – anglisht, shqip, BKMS (boshnjakisht-kroatisht-malazez-serbisht) dhe maqedonisht.